Peedigree Plenty

PL 0/0 Plenty

PRA free

NAD normal, Plenty's father

PRA 1 normal , Plenty's father

PL free. Plenty's father

PRA 1 normal . Plenty's mother